Pályázatok

Visszhang Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

Pályázati kiírás letöltésePÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázat útján történő értékesítés céljából meghirdeti a tulajdonában lévő 945 hrsz-ú,
1488 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, amely természetben a Tihany, Gödrös településrészen található.

A telket az Önkormányzat vezetékjoggal terhelten adja el a nyertes pályázó részére. Az ingatlan jelenlegi formájában önállóan nem beépíthető, a szomszédos ingatlanok összevonása és telekújraosztása után beépíthetővé válik.

A beépíthető minimális teleknagyság 720 m2.

Az Önkormányzat az ingatlan ellenértékeként legmagasabb összeget kínáló pályázóval kíván szerződést kötni.

Az ingatlan vevője a vételárat a szerződéskötést követően,
2018. szeptember 30. napjáig köteles az Önkormányzat részére megfizetni.

Teljes pályázati anyag a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán átvehető.

A pályázattal kapcsolatban Tósoki Imre polgármester nyújt felvilágosítást.

A pályázatot zárt borítékban, 2018. július 12-én (csütörtök) 12.00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Titkárságán benyújtani.

A pályázatot Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt. Gondoskodik a Hivatal, illetve a területéhez tartozó települések (Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali) működésével kapcsolatos feladatainak ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat­ és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Jelzi a Képviselő-testületnek, polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át részére. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati felhívás letöltése


Visszhang Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű 2018.08.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

Pályázati kiírás letöltése


Pályázati felhívás

Tihany Község Önkormányzata pályázat útján történő értékesítés céljából meghirdeti a tulajdonában lévő 487/5 hrsz-ú, 600 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, amely természetben a Szőlő utcában található.

Pályázati felhívás letöltése


Magyar Labdarugó Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési program dokumentumai:

2017/2018

2016/2017

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8242 Örvényes, Fenyves u. 1.

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- a jegyző által meghatározott módon, az államigazgatási feladat és hatáskörök ellátásában, a Képviselő-testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában való
részvétel.
- szociális ügyek,
- házipénztár kezelése,
- pályázatok előkészítése

Pályázati kiírás letöltése

 


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
adó ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth u. 12.
Veszprém megye, 8242 Örvényes, Fenyves u. 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör (I. és II. besorolási osztályban)

Ellátandó feladatok:
A helyi adókkal, illetve átengedett központi adóval kapcsolatos teljeskörű adóigazgatási tevékenység. A jegyző feladat és hatáskörébe tartozó helyi adókkal, gépjárműadóval, helyi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, elszámolásával, az adózás rendjével kapcsolatos feladatok ellátása, hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése. Helyi adórendelet előkészítésében, beszámoló készítésben való közreműködés, a munkakörhöz tartozó statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése.

Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 38. szám alatti – önkormányzat tulajdonát képező – családi ház határozott időtartamú,
2017. október 31-ig történő bérbeadására.

Pályázati feltétel:
-         a pályázó a szükséges mellékleteket és nyilatkozatokat hiánytalanul csatolja
-         a megajánlott bérleti díj (min. 3 x 80.000,- Ft + Áfa) 3 havi összegét a szerződés megkötéséig kaucióként megfizeti.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez: 
-         a pályázó, házastársa(élettársa), ill. vele együtt lakó vagy együtt költöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, használatában vagy bérletében nincs másik lakás
-         fiatal házaspár, főként ha gyermeket is nevel
-         a pályázó Tihany területén rendelkezik munkahellyel
-         pályázó az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő épületben, helyiségben vállalkozói tevékenységet végez

A pályázatot benyújtani zárt borítékban,

2017. június 29-én (csütörtök) 12.00 óráig

lehet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12).

Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati ingatlan bérbeadására:
Tihany, Visszhang domb 677/1 hrsz-on lévő nyilvános wc

A bérlet időtartama: 5 év

Kötelező nyitvatartás:
március 15. – március 31. között hétvégenként
április 1. – augusztus 20. között 9.00-20.00 óráig
szeptember 1 -30. között  9.00-20.00 óráig
október 1-31. között hétvégenként
Garda Fesztivál idején

A szolgáltatásért szedhető díjtétel:
- felnőtt:150,- Ft
- gyermek (14 éves korig), nyugdíjas: 100,- Ft.

A pályázati feltételek a következők:
-         Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2017. június 29-én 12.00 óráig.
-         Amennyiben a pályázónak a pályázat benyújtásáig az Önkormányzat felé bérleti díj vagy egyéb tartozása van, a pályázatból automatikusan kizárásra kerül.
-         A pályázat nyertesével az elbírálást követő 7 napon belül köt szerződést az Önkormányzat.
-         A pályázatban ígért bérleti díjat szerződéskötésig egy összegben be kell fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára, amennyiben részletfizetési igénye van, kérjük a pályázatban megjelölni.
-         A szerződéskötést követő években minden év március 15-ig kell a bérleti díjat egy összegben megfizetni az Önkormányzat részére.
-         A bérleti díj az infláció mértékével minden év január 1-től megemelkedik.
-         A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
-         Azonos ajánlat esetén a tihanyi állandó lakosok előnyt élveznek.
-         Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa.
-         A pályázattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e ajánlatának a képviselő-testületi ülésen való ismertetéséhez


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Balatonudvari község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi feladataival kapcsolatos komplex teendők, könyvelési feladatok elvégzése. Elektronikus adatbázisok kezelése, strandi pénzügyi feladatok lebonyolítása, pályázatok, önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi előkészítése és lebonyolítása.

Pályázati kiírás letöltése


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
aljegyző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.

Ellátandó feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§.-ában és egyéb jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§.-ában és egyéb jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása (személyzeti ügyek a Kttv. hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében, képviselő testületi előterjesztések előkészítése, testületi döntések végrehajtása, stb.)

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati kiírás letöltése


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati kiírás letöltése


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 6 órás részmunkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége, Veszprém megye, 8241 Aszófő, Árpád u. 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Aszófő Község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi feladataival kapcsolatos teendők, önkormányzatot megillető állami támogatások igénylésével és elszámolásával
kapcsolatos feladatok ellátása. A költségvetési rendelet tervezet előkészítése, valamint a költségvetési beszámolók összeállítása. Elektronikus adatbázisok kezelése, áfa-bevallások,
közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók.

Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázat útján történő értékesítés céljából meghirdeti a tulajdonában lévő 487/3 hrsz-ú,
832 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, amely természetben a Szőlő utcában található.

A kialakított építési telket az Önkormányzat csapadékvíz szolgalmi joggal terhelten adja el a nyertes pályázó részére. Az ingatlanon jelenleg az E-On tulajdonában található elektromos nagyfeszültségű villanyvezeték húzódik, melynek kiváltását Tihany Község Önkormányzata 2018. szeptember 30. napjáig vállalja. Az elektromos vezeték kiváltásig az ingatlan a védőtávolságok kötelező megtartása miatt jelenleg nem beépíthető.

Az ingatlan ellenértékét az Önkormányzat min. 17.200.000,- Ft összegben határozza meg.

Az ingatlan vevője a vételárat a szerződéskötést követően, 2017. május 1. napjáig köteles az Önkormányzat részére megfizetni.

Teljes pályázati anyag a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán átvehető.

A pályázattal kapcsolatban Németh Tünde jegyző nyújt felvilágosítást.

A pályázatot zárt borítékban, 2017. február 24-én (péntek) 12.00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Titkárságán benyújtani.

A pályázatot Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


Pályázati felhívás

Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

 

a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok
12 hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt a fővárosi, vagy egy megyei kormányhivatalnál, teljes munkaidőben.

A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a tisztviselői karrier megkezdésére.

A TKÖ Program várható időtartama: 2017. április 17. – 2018. április 17.

Pályázati feltételek:

• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 35. életév;
• magyar állampolgárság;
• felsőfokú iskolai végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves
egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
• a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem áll fenn;
• az ösztöndíjprogramban történő sikeres részvétel esetén vállalja a területi közigazgatásban történő munkavégzést.

Az ösztöndíj összege: havi 130 000 Ft adómentes jövedelem.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni elektronikus formában, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldalon
meghatározott módon, az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
• magyar nyelvű önéletrajz (formátum: doc, .docx, pdf; az ajánlott minta az oldalról letölthető;
• végzettséget igazoló okirat másolata.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. január 22. (vasárnap) 24:00 óra

Kapcsolat és további információ:
Miniszterelnökség Kormányhivatali Képzési Osztály
Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:
www.osztondijprogram.kormany.hu

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Visszhang Óvoda intézményvezetői
feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2017. augusztus 15. napjától kezdődő, 2022. augusztus 15. napjáig tartó 5 év határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Szolgálati lakás szükség esetén megoldható.

Pályázati kiírás letöltése

 


Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Visszhang Óvoda intézmény vezetői feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki a
Visszhang Óvoda intézményvezető munkakör
betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2016. 08. 15. nap-jától kezdődő, 2021. 08. 15-ig tartó 5 év határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett.

Pályázati kiírás letöltése


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

 

pénzügyi, adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: napi 8 órás munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége, 8242, Örvényes, Fenyves u. 1.

Pályázati kiírás letöltése 

 


Sajtóközlemény

 

Megvalósult a napelemes rendszerek telepítése Tihany település különböző intézményein.

Három helyszínen, összesen 50kW névleges teljesítménnyel kiépítésre kerültek a közüzemi hálózatra visszatápláló fotovoltaikus rendszerek.

A megújuló energiák arányának növelése az energiafelhasználásban stratégiai prioritás mind Magyarország, mind az Európai Unió számára. Jelen projekt ennek a célnak kíván úttörője lenni, fő célkitűzése a zöldáram termelése mellett pozitív mintát adni a térség vállalkozásai és lakói számára. Az átadott napelemes rendszerek 30 éves üzemidővel számolva tisztán napenergiából 1579MWh áramot termelnek, és a fosszilis energiahordozók kiváltásával 1476 tonna CO2 kibocsátástól kímélik meg a környezetet.

A projekt a Környezeti és Energetikai Operatív program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg. Kedvezményezett: Tihany Község Önkormányzata.

Tovább a sajtóközleményre


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére
a 2015/2016. tanév II. és a 2016/2017. tanév I. félévére

Pályázati kiírás letöltése

 


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

igazgatási - szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 6 órás, részmunkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége, 8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Pályázati kiírás letöltésePÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános, egyfordulós pályázatot ír ki:
Kisvonat-várakozóhely 10 éves időtartamú, kizárólagos használatára.

Nyilvános, egyfordulós pályázatot ír ki:
A Tihany, Kossuth utca 8. helyrajzi számú ingatlan, „Pedro kávézó” 15 éves időtartamú kizárólagos használatára.

Pályázati anyagok – ügyfélfogadási időben- személyesen átvehetők a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú irodájában, 8237 Tihany, Kossuth u. 12. szám alatt. További felvilágosítás Csontosné G. Katalintól a 06/30-240-92-28 telefonszámon kérhető.

 Tihany Község Önkormányzata


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: napi 8 órás munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége, 8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati ingatlanok bérbeadására:
Tihany, Kossuth utcában található (8 hrsz-ú ingatlan) Pedro kávézó
Tihany, Kossuth u. 23. szám alatt található Ciprián Étterem

Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti
iskolaépület tetőterében kialakított lakások - 5 év időtartamú - bérbeadására.

Pályázati kiírás letöltése
Pályázati adatlap letöltése


 Pályázati kiírás a
Tihany, Kossuth Lajos utca 186 helyrajzi számon lévő nyilvános WC
üzemeltetésére

Pályázati kiírás letöltése

 


 

 Pályázati kiírás a
Tihany 902 helyrajzi számon lévő kölcsönző
üzemeltetésére

Pályázati kiírás letöltése

 


 

 

PÁLYÁZATOK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0130

“Házi komposztálás megismertetése Tihany lakosságával”

 

keop tabla

 

FELHÍVÁS

Tisztelt Cégvezető, Tisztelt Egyéni Vállalkozó!

A közelmúltban ünnepélyesen forgalomba helyezésre került a Balatoni Korona, térségünk új utalványrendszere. A Balatoni Korona arra hivatott, hogy segítse a településünkön keletkező érték helyben tartását, ápolja szellemi és kulturális örökségünket és összetartó közösséget építsen.

Veszprém megye hét önkormányzata Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Nemesvámos és Litér hozta létre a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és térségünk egyetlen magyar tulajdonú bankjával a Kinizsi Bankkal együttműködve azt a kibocsátó szervezetet, amely a Balatoni Koronát forgalomba bocsátja.

Büszkék vagyunk rá, hogy településünk is az alapítók között szerepel. Meggyőződésünk, hogy a Balatoni Korona tényleges segítséget jelent a vállalkozások forgalomnövelésében és abban, hogy a helyben keletkező értéket ne lehessen akadálytalanul kivinni térségünkből, hiszen az utalványokat csak az itteni elfogadóhelyeken lehet beváltani.

A Balatoni Korona elfogadóhelyekhez már számos vállalkozó, cég és intézmény csatlakozott. Ön előtt is nyitva áll a lehetőség, amely díjmentes, csupán a partneri szerződés aláírásához kötött és amely tovább növelheti üzletének forgalmát, elégedett ügyfeleket hozhat Önnek. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az elfogadóhellyé válás feltételeiről és jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Balatoni Koronát.

A csatlakozással kapcsolatosan minden szükséges információt megtalál a www.balatonikorona.hu honlapon. Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére az info@balatonikorona.hu e-mail címen és a 20/ 22 85 400 telefonszámon.

 


 

 2012. április 15-től megváltozik a szabálysértési törvény!

Az általános szabálysértési hatóság a kormányhivatal lesz.

Az új szabálysértési rendszer célja az eljárások felgyorsítása, ezért az elkövetőt lehetőleg a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül felelősségre kell vonni. Jelentős újítás lesz a szabálysértési hatóság eljárásában az, hogy ha a tényállás tisztázott, és az eljárás alá vont személy vagy az eljárásban részt vevő személy meghallgatása nem szükséges. Bevezetik a visszaesés fogalmát. A szabálysértési törvény szerint három büntetés lesz kiszabható: szabálysértési elzárás, pénzbírság és a közérdekű munka.

A helyszíni bírság: A közterület- felügyelők szabálysértés észlelése esetén kötelesek helyszíni pénzbírságot kiszabni, mérlegelési jogkörük nem lesz. Jelentős változás lesz a helyszíni bírság kiszabásának szabályaiban is: a helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet.

A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések: eltiltás a járművezetéstől, az elkobzás, a kitiltás, és a  figyelmeztetés.

Pl: Ha valakit a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, KRESZ-ben foglalt szabályok megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, elkövetése miatt hat hónapon belül legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak, úgy újabb szabálysértési ügyben járművezetéstől eltiltást is kell alkalmazni.  

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 22/2011. (XI.24.) önkormányzati rendeletét.

Ennek értelmében 2011. december 1. napjától társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és indokolását. Az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezésére az alábbi elektronikus levélcímen van lehetőség: sute.kata@tihany.hu