PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
Tihany, 186 hrsz.-ú - Kossuth utcai – nyilvános WC bérbeadására

 A bérlet időtartama: 4 év (2022. december 31-ig)

 Minimális bérleti díj: 300.000,- Ft + Áfa /év (a bérleti díj a közüzemi költségeket nem foglalja magában)

A bérleti díj 2020. évtől az inflációs rátával emelkedik.

A WC kötelező nyitva tartása:
03.15.-04.30. 10.00-18.00
05.01.-08.20. 9.00-21.00
09.01.-10.31. 10.00-18.00
Garda-fesztivál idején 10.00-21.00

A bérlő jogosult a bérleti jogviszony időtartama alatt az alábbi díjakat szedni.
- felnőtt 150,- Ft, gyermek (14 évig) és nyugdíjas 100,- Ft.

A bérlő köteles saját költségén:
- a nyilvános wc-t állandóan tisztán tartani,
- a szemetet elszállítani ill. elszállíttatni,
- az éves belső festési munkákat elvégezni.

A WC állapotát a Falugondnokság jogosult ellenőrizni.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2019. március 7-én (csütörtök) 12.00 óráig.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth u. 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör (I. és II. besorolási osztályban)

Pályázati kiírás letöltése


FELHÍVÁS!

Településrendezési lakossági /partneri egyeztetés!

Tihany község önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 5. jelű módosítási csomagjából 2 területre ún. állami főépítészi eljárást kezdeményez, melynek elkészült véleményezési dokumentációját közzéteszem.

Jelen módosítás célja:

  1. Tihany Echo étterem 677/2hrsz-ú ingatlanon építési hely kijelölése
  2. Tihany Halász utcai, 1613 hrsz-ú ingatlan övezethatárának pontosítása

Amennyiben az érintett területekkel kapcsolatos módosításra vonatkozóan érdemi észrevétele, véleménye van azt írásban a közzétételtől számított 15 napig foepitesz@tihany.hu címen, vagy postacímen a hivatalba fogadjuk. A jelen közzététel jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti lehetőség az Önök számára.

2018. december 19.

Tósoki Imre
polgármester

Letölthető dokumentum


Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-igfennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.


Pályázati felhívás

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján értékesíteni kívánja a Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szállodai Hasznosító Kft. törzstőkéjében meglévő üzletrészét.
A pályázati anyag 2018. november 27-től személyesen átvehető Tihany Község Önkormányzatánál: 8237 Tihany, Kossuth u. 12.

A pályázati dokumentáció díja: 200.000,- Ft + ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 6. 12,oo óra

A pályázattal kapcsolatos további részletes információ Tósoki Imre polgármestertől kérhető a 87/538-030- as telefonszámon.


 

Pályázati felhívás

Tihany Község Önkormányat Képviselő-testülete - az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 12/2013. (VI.12.) rendelet alapján - pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő tihany, 520/1 hrsz.-ú Civilek Háza épületében található irodahelység 2019. január 1-től történő határozatlan idejű bérbeadására.

Az iroda alapterülete: 21,8 m2.

A fizetendő bérleti díj összege: min 60.000,- Ft + Áfa/hó (a bérleti díj a rezsi összegét tartalmazza)

Pályázati kiírás letöltése


F E L H Í V Á S

 

Értesítem a tisztelt közép és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2018-2019. évre szóló iskolalátogatási igazolást 2018. október 31.-ig juttassák el hivatalomhoz a kérelem nyomtatvánnyal illetve jövedelemigazolásokkal együtt. Az oktatási támogatás kifizetése utalás formájában történik, ezért kérjük, - akik még nem adták le, vagy változott, - adják meg bankszámlaszámukat. Aki nem rendelkezik bankszámlával és kézpénzben kívánja a támogatást felvenni, azt a nyomtatványon jelezze.

A kifizetés folyamatosan történik.

A tanévet, illetve félévet ismétlő diákoknak oktatási támogatás nem jár!

Németh Tünde sk.
jegyző

Melléklet


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti iskolaépület tetőterében kialakított 4. számú lakás - 1 év időtartamú - bérbeadására.

Pályázati feltétel:
- a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 évben folyamatosan az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt is él
- a pályázó, házastársa(élettársa), ill. vele együtt lakó vagy együtt költöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, használatában vagy bérletében nincs másik lakás
- a szükséges mellékleteket és nyilatkozatokat hiánytalanul csatolja
- a pályázó a bérbeadó által kiírt pályázat feltételeinek megfelel.

A pályázatot benyújtani zárt borítékban,

2018. november 6-án (kedd) 12.00 óráig

lehet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12).

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális Bizottság együttes ülésén értékeli, és a Képviselő-testület bírálja el.

Pályázati kiírás, Adatlap


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére a 2018/2019. tanév II. és a 2019/2020. tanév I. félévére

 

„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

„B típusú” pályázatra a tihanyi állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot.

Nem igényelhetnek ösztöndíjat
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói
- a doktori (PhD) képzésben résztvevők
- a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók

Az önkormányzat 2018. december 6-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 2018. december 10-ig értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj folyósításának napja:

2019. április 10, május 10, június 10.

2019. október 10, november 10, december 10, 2020. január 10.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (A típus esetén).
2. Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolata.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
4. Igazolás az egy háztartásban élők számáról.
5. Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.
6 .A pályázó szociális rászorultsága igazolására az alábbiakat kell csatolni:
    a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 2018. szeptembert megelőző 6 havi (2018.03.01.- 08.31.-ig) nettó jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást
    b) egyéb jövedelmeknél
    c) tanulmányi eredménye

 

Pályázni a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon történt előzetes regisztráció után a személyes és pályázati adatok feltöltésével lehetséges. Korábbi pályázati évben regisztráltak a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A kinyomtatott pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a pályázó által aláírva, 1 példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani. Pályázati anyagok hiánypótlására a benyújtási határidőn túl lehetőség nincs! Figyelem! A hiányos mellékletekkel benyújtott pályázat érvénytelen, a bírálatban nem vesz részt!

A pályázat benyújtási határideje :    2018. november 6.

Tihany Község Önkormányzata


Hirdetmény

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya VE09z/04873-127/2018 ügyszámú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a Balaton vízszint-szabályozásának változásához.

Az engedély határozatot 2018. szeptember 15-30. között közzétesszük .

Csatolmány: Határozat, környezeti hatástanulmány, projekt leírás


Tájékoztató!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozata alapján
Tihany, Örvényes, Aszófő, Balatonfüred, Zamárdi, Szántód és Balatonföldvár települések területén a mézelő méhek fertőző betegsége miatt 2018. szeptember 5-től kezdődően községi zárlatot rendelt el.

Határozat letöltése


 

033 zoldhulladek m

 032 kommhulladek m


Tájékoztató a cégkapu regisztrációról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti gazdasági társaságon felül az egyesület, az egyesülés, a társulás, a társulat a szövetkezet is.

Tájékoztató letöltése


Hatarvadasz plakat pl2k

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Felhívás letöltése

Határvadász slideshow letöltése


PÁLYÁZATOK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL 

“Házi komposztálás megismertetése Tihany lakosságával”

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0130

keop tabla

  


FELHÍVÁS 

Tisztelt Cégvezető, Tisztelt Egyéni Vállalkozó!

A közelmúltban ünnepélyesen forgalomba helyezésre került a Balatoni Korona, térségünk új utalványrendszere. A Balatoni Korona arra hivatott, hogy segítse a településünkön keletkező érték helyben tartását, ápolja szellemi és kulturális örökségünket és összetartó közösséget építsen.

Veszprém megye hét önkormányzata Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Nemesvámos és Litér hozta létre a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és térségünk egyetlen magyar tulajdonú bankjával a Kinizsi Bankkal együttműködve azt a kibocsátó szervezetet, amely a Balatoni Koronát forgalomba bocsátja.

Büszkék vagyunk rá, hogy településünk is az alapítók között szerepel. Meggyőződésünk, hogy a Balatoni Korona tényleges segítséget jelent a vállalkozások forgalomnövelésében és abban, hogy a helyben keletkező értéket ne lehessen akadálytalanul kivinni térségünkből, hiszen az utalványokat csak az itteni elfogadóhelyeken lehet beváltani.

A Balatoni Korona elfogadóhelyekhez már számos vállalkozó, cég és intézmény csatlakozott. Ön előtt is nyitva áll a lehetőség, amely díjmentes, csupán a partneri szerződés aláírásához kötött és amely tovább növelheti üzletének forgalmát, elégedett ügyfeleket hozhat Önnek. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az elfogadóhellyé válás feltételeiről és jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Balatoni Koronát.

A csatlakozással kapcsolatosan minden szükséges információt megtalál a www.balatonikorona.hu honlapon. Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére az info@balatonikorona.hu">info@balatonikorona.hu e-mail címen és a 20/ 22 85 400 telefonszámon.