PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti iskolaépület tetőterében kialakított 4. számú lakás - 1 év időtartamú - bérbeadására.

Pályázati feltétel:
- a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 évben folyamatosan az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt is él
- a pályázó, házastársa(élettársa), ill. vele együtt lakó vagy együtt költöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, használatában vagy bérletében nincs másik lakás
- a szükséges mellékleteket és nyilatkozatokat hiánytalanul csatolja
- a pályázó a bérbeadó által kiírt pályázat feltételeinek megfelel.

A pályázatot benyújtani zárt borítékban,

2018. november 6-án (kedd) 12.00 óráig

lehet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12).

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális Bizottság együttes ülésén értékeli, és a Képviselő-testület bírálja el.

Pályázati kiírás, Adatlap


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére a 2018/2019. tanév II. és a 2019/2020. tanév I. félévére

 

„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

„B típusú” pályázatraa tihanyi állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot.

Nem igényelhetnek ösztöndíjat
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói
- a doktori (PhD) képzésben résztvevők
- a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók

Az önkormányzat 2018. december 6-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 2018. december 10-ig értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj folyósításának napja:

2019. április 10, május 10, június 10.

2019. október 10, november 10, december 10, 2020. január 10.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (A típus esetén).
2. Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolata.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
4. Igazolás az egy háztartásban élők számáról.
5. Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.
6 .A pályázó szociális rászorultsága igazolására az alábbiakat kell csatolni:
    a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 2018. szeptembert megelőző 6 havi (2018.03.01.- 08.31.-ig) nettó jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást
    b) egyéb jövedelmeknél
    c) tanulmányi eredménye

 

Pályázni a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon történt előzetes regisztráció után a személyes és pályázati adatok feltöltésével lehetséges. Korábbi pályázati évben regisztráltak a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A kinyomtatott pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a pályázó által aláírva, 1 példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani. Pályázati anyagok hiánypótlására a benyújtási határidőn túl lehetőség nincs! Figyelem! A hiányos mellékletekkel benyújtott pályázat érvénytelen, a bírálatban nem vesz részt!

A pályázat benyújtási határideje :   2018. november 6.

Tihany Község Önkormányzata

 


Felhívás Eboltásra!

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer – illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve majd ezt követően 6 hónap múlva)

Ennek érdekében kampányoltást szervezünk Tihanyban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben
2018. szeptember 24-én (hétfő) 15.00 – 16.30 óráig

Helye:Polgármesteri Hivatal előtti tér
Az oltás díja: 5.000,-Ft/eb

Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta, továbbá, ha nem rendelkezik egyedi azonosítóval (mikrochip).

Kérem, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!

2013. január 1-től kötelező transzponderes (mikrochip) megjelölésre ezúton lehet jelentkezni.
A háznál történő oltási igényét kérjük az alábbi telefonszámon jelezze: 06/30/994-2690

Tihany, 2018. szeptember 14.

Németh Tünde
jegyző


Hirdetmény

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya VE09z/04873-127/2018 ügyszámú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a Balaton vízszint-szabályozásának változásához.

Az engedély határozatot 2018. szeptember 15-30. között közzétesszük .

Csatolmány: Határozat, környezeti hatástanulmány, projekt leírás


Tájékoztató!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozata alapján
Tihany, Örvényes, Aszófő, Balatonfüred, Zamárdi, Szántód és Balatonföldvár települések területén a mézelő méhek fertőző betegsége miatt 2018. szeptember 5-től kezdődően községi zárlatot rendelt el.

Határozat letöltése


Téli rezsicsökkentés

Lakossági Hirdetmény

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtásához

A támogatás keretében a Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentőnek nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Ugyanazon címre kizárólag egy igénybejelentés nyújtható be, vagyis ha több család, külön háztartásban is lakik egy címen, abban az esetben is csak egy igénylés adható be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, így nem részesülhet ebben a támogatásban, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz lakossági földgázfogyasztó vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

Továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A határidő lejártát követően a benyújtott igényeket összesítjük és azt továbbítjuk a Magyar Államkincstárnak.

Ezt követően BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 1. egységes, országos adatbázist hoz létre;
 2. adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben;
 3. BM OKF főigazgatója meghatalmazást ad a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének, hogy – az adminisztratív vizsgálat részeként – szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezzen.

A helyszíni vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni. Így a további információkról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Az igénylő lapokat 2018. szeptember 1-től 2018. október 15-ig nyújthatják be az önkormányzathoz ügyfélfogadási időben.

Igénybejelentő nyilatkozat letöltése
Adatkezelési tájékoztató letöltése


Tour de Hongrie


Hőségriasztás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár az előrejelzések alapján
II. fokú hőségriasztást adott ki
2018.augusztus 8-án 12.00 órától 2018. augusztus 12-én 24.00 óráig.

Hasznos információk, tanácsok hőség idején:

Veszélyeztetett csoportok:

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a

 • csecsemők és a fiatal kisgyermekek,
 • 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők.
 • fiatalok

Hőhullám okozta káros egészségi hatások:

Magas hőmérséklet okozta megbetegedések:

bőrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás, kimerülés, stroke.

A legtöbb hőséggel összefüggő betegségek (kivéve a bőrkiütés és a görcs) a lényegi következményei annak, hogy különböző súlyú elégtelenségek következnek be a hőszabályozó rendszerben. Ráadásul, számos más un. prediszponáló tényező felgyorsíthatja a magas testhőmérséklet kialakulását.

Prediszponáló tényezők: kor, akklimatizálódás hiánya, dehidratáció (csökkentett tápanyag és folyadékbevitel, vizelethajtó tabletták, alkoholfogyasztás), gyógyszerszedés, mozgás hiány, túlsúly, fáradság, alváshiány, hosszú, magas intenzitású edzés, védőruha.

Megelőzés lehetőségei:

Mit igyunk:                                                                        Mit ne igyunk:

víz, ásványvíz, tea,                                                      kávé, alkohol tartalmú italok,

szénsavmentes üdítők,                                                 magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők.

paradicsomlé,

aludtej, kefir, joghurt,

levesek

 • Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! Lehetőleg éjjel szellőztessen!
 • Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel védje magát és gyermekét!
 • Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk
 • Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát!
 • Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
 • A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!
 • Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel többet a forró napokon!
 • A 65 évnél idősebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben szenvedők a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
 • Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is!
 • Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben!
 • Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra időzítse a piaci bevásárlást!
 • Ha kánikulában a szabadban sportol, gyakran hűtse magát és fogyasszon legalább 4 l folyadékot! Fontos a só pótlás is!
 • Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjon forró napokon!
 • Bőrtípusnak megfelelő fényvédő krémmel naponta többször kenje be bőrét! (Ha nagyon világos a bőre, kék a szeme, használjon 10 feletti napvédő faktoros naptejet!
 • Ha teheti, töltsön 1-2 órát légkondicionált helységben!

Településrendezési lakossági partneri egyeztetési fórum!

Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek - egyszerűsített eljárásban történő - módosítását kezdeményezte, az alábbi részterületekre vonatkozóan:

 • Jószágtartó terület kijelölése Cser hegy kapuban
 • Új falugondnoksági telephely kijelölése a 092/18 hrsz-ú ingatlanon
 • 085 hrsz-ú út szabályozásának felülvizsgálata

A módosító dokumentációt a honlapon közzétesszük. Amennyiben észrevételük, véleményük van a módosítási szándékról, kérem jöjjenek el a tájékoztató fórumra:

2018. augusztus 2-án, csütörtökön 17.30-kor

a Hivatal nagytermébe.

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen, vagy postacímen a hivatalban. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti lehetőség az Önök számára.

2018. július 18.

Tósoki Imre polgármester

Mellékletek:

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázat útján történő értékesítés céljából meghirdeti a tulajdonában lévő 945 hrsz-ú,
1488 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, amely természetben a Tihany, Gödrös településrészen található.

A telket az Önkormányzat vezetékjoggal terhelten adja el a nyertes pályázó részére. Az ingatlan jelenlegi formájában önállóan nem beépíthető, a szomszédos ingatlanok összevonása és telekújraosztása után beépíthetővé válik.

A beépíthető minimális teleknagyság 720 m2.

Az Önkormányzat az ingatlan ellenértékeként legmagasabb összeget kínáló pályázóval kíván szerződést kötni.

Az ingatlan vevője a vételárat a szerződéskötést követően,
2018. szeptember 30. napjáig köteles az Önkormányzat részére megfizetni.

Teljes pályázati anyag a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán átvehető.

A pályázattal kapcsolatban Tósoki Imre polgármester nyújt felvilágosítást.

A pályázatot zárt borítékban, 2018. július 12-én (csütörtök) 12.00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Titkárságán benyújtani.

A pályázatot Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


033 zoldhulladek m

 032 kommhulladek m

 


Visszhang Óvoda

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

Pályázati felhívás letöltése

 


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt. Gondoskodik a Hivatal, illetve a területéhez tartozó települések (Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali) működésével kapcsolatos feladatainak ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat­ és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Jelzi a Képviselő-testületnek, polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át részére. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati felhívás letöltése

 


HIRDETMÉNY

 

 Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE 

Tihanyban, a Visszhang Óvodában a következő időpontokban történik:

2018. május 2-án és 3-án (szerda, csütörtök) 08.00 - 16.00 óra között tehetik meg.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Felvételi körzet: Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

A gyermek felvételéről hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fellebbezési eljárásban a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Németh Tünde
jegyző


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 2. szám alatti – önkormányzat tulajdonát képező – tetőtéri lakás határozott időtartamú, 2018. április 1-től – 2019. március 31-ig történő bérbeadására.
A minimális bérleti díj összege bruttó 127.000,- Ft/hó.

Pályázati feltétel:
- a pályázó a szükséges mellékleteket és nyilatkozatokat hiánytalanul csatolja
- a megajánlott bérleti díj (min. 3 x bruttó 127.000,- Ft) 3 havi összegét a szerződés megkötéséig kaucióként megfizeti.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:
- a pályázó, házastársa(élettársa), ill. vele együtt lakó vagy együtt költöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, használatában vagy bérletében nincs másik lakás
- fiatal házaspár, főként ha gyermeket is nevel
- a pályázó Tihany területén rendelkezik munkahellyel
- pályázó az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő épületben, helyiségben vállalkozói tevékenységet végez

A pályázatot zárt borítékban,

2017. március 12. (hétfő) 12.00 óráig

lehet benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12).

Pályázati felhívás letöltése

 


Lomtalanítás

 

Tihany Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a településen a lomtalanítás a mellékelt tájékoztató szerint működik.

Melléklet I. letöltése

Melléklet II. letöltése


Tájékoztató a cégkapu regisztrációról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti gazdasági társaságon felül az egyesület, az egyesülés, a társulás, a társulat a szövetkezet is.

Tájékoztató letöltése


A Congeria Kft. Tihany területére parkoló ellenőrt keres. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni a 06-30/443-01-63 telefonszámon lehet.


Hatarvadasz plakat pl2k

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Felhívás letöltése

Határvadász slideshow letöltése


PÁLYÁZATOK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL 

“Házi komposztálás megismertetése Tihany lakosságával”

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0130

keop tabla

  


FELHÍVÁS 

Tisztelt Cégvezető, Tisztelt Egyéni Vállalkozó!

A közelmúltban ünnepélyesen forgalomba helyezésre került a Balatoni Korona, térségünk új utalványrendszere. A Balatoni Korona arra hivatott, hogy segítse a településünkön keletkező érték helyben tartását, ápolja szellemi és kulturális örökségünket és összetartó közösséget építsen.

Veszprém megye hét önkormányzata Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Nemesvámos és Litér hozta létre a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és térségünk egyetlen magyar tulajdonú bankjával a Kinizsi Bankkal együttműködve azt a kibocsátó szervezetet, amely a Balatoni Koronát forgalomba bocsátja.

Büszkék vagyunk rá, hogy településünk is az alapítók között szerepel. Meggyőződésünk, hogy a Balatoni Korona tényleges segítséget jelent a vállalkozások forgalomnövelésében és abban, hogy a helyben keletkező értéket ne lehessen akadálytalanul kivinni térségünkből, hiszen az utalványokat csak az itteni elfogadóhelyeken lehet beváltani.

A Balatoni Korona elfogadóhelyekhez már számos vállalkozó, cég és intézmény csatlakozott. Ön előtt is nyitva áll a lehetőség, amely díjmentes, csupán a partneri szerződés aláírásához kötött és amely tovább növelheti üzletének forgalmát, elégedett ügyfeleket hozhat Önnek. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az elfogadóhellyé válás feltételeiről és jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Balatoni Koronát.

A csatlakozással kapcsolatosan minden szükséges információt megtalál a www.balatonikorona.hu honlapon. Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére az info@balatonikorona.hu">info@balatonikorona.hu e-mail címen és a 20/ 22 85 400 telefonszámon.