Építésügy és Településrendezés

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy

· 2013. január 1-jétől a hivatalban az építésügyi hatósági jogkör megszűnt! Az építésügyi hatósági engedélyezést igénylő ügyekben a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendezési és Építési Osztályajogosult eljárni.

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Ügyintéző:Bán Róbert
Tel.: +36/87/581-241
E-mail: epites@balatonfured.com

· A települést érintő egyéb építési és építéssel összefüggő ügyekben (pl. településrendezés, településképi eljárások) önkormányzati főépítész működik közre.

főépítészi ügyfélfogadás:

hétfő:10-16 óráig, kedden és csütörtökön: előre egyeztetett időpontban!
elérhetőség elsősorban:foepitesz@tihany.hu,
másodsorban: 06302447721 telefononszámon.


Tisztelt Egyeztetésekben Résztvevő Partnereink! Tisztelt Lakosság!

Az új településképi dokumentumok - az arculati kézikönyv és az új rendelet tervezet - elkészültek. Ezúton Önöknek is, Partnereknek véleményezésre bocsátjuk. A véleményezési határidő 15 nap. Írásban várjuk észrevételeiket a foepitesz@tihany.hu válaszcímre, vagy postai úton a Hivatalba címezve.

A véleményezés folyamatában a megismerést és megértést segítő, előírt lakossági fórumot 2017. november 30-án csütörtök 17.00 órára tűztük ki, a Hivatal Nagytermébe.  Az anyag nagy terjedelme miatt érdemes eljönni a fórumra, ahol a részletes bemutatás mellett a kérdések megválaszolására is lesz lehetőség.

Köszönettel:
Tósoki Imre
polgármester nevében
Bujdosó Judit
főépítész

Mellékletek:


Tisztelt Lakosság és egyeztető Partnereink!

 

Tihany Község településképi arculati kézikönyve (TAK) elkészült, melynek véleményezési anyagát most közzétesszük. A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeiket megtehetik  a véleményezés ideje alatt írásban (a foepitesz@tihany.hu címre küldve), a később meghirdetendő lakossági fórumon szóban, valamint az erre a célra nyitott webfelületen (www.tihany.hu oldalon) folyamatosan a jóváhagyás után is.

Minden építő hozzászólást várunk és szívesen fogadunk.

2017.09.25.  Tósoki Imre polgármester

 


Értesítem a T.Lakosságot és az egyeztető Partnereket, hogy Tihany településrendezési eszközeinek (HÉSZ) 2. módosítási csomagjának 4 területére vonatkozóan a Képviselő-testületi jóváhagyás megtörtént, az alábbi tartalommal:

 

A módosító rendelet 2017. június 26-án lép hatályba, ezután az egybeszerkesztett helyi építési szabályzat és szabályozási terv az érvényes.

 


Tisztelt Egyeztetésben résztvevő Partnerek, Tisztelt Lakosság!

 

Tihany Község hatályos településrendezési eszközei (2.) módosításának véleményezési szakasza véget ért. A beérkezett vélemények alapján egy területre olyan kifogások érkeztek, aminek a javítása a véleményezés szakasz újraegyeztetésének a lefolytatását igényli. A Cserhegyi terület módosításának dokumentációját újra elkészítettük, amelyet a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 38.§ szerint ezúton újra partneri véleményezésre bocsátunk. Felhívom a figyelmet, hogy a partneri rendelet véleményezésre meghatározott, nyitva álló határidő: a kihirdetéstől számított 15 nap, jelen esetben 2017. május 18.  Amennyiben ez idő alatt nem adnak véleményt, - a Kr. 34.§ (2) szerint - Önöket kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

Tósoki Imre polgármester sk.

véleményezi dokumentáció 1., 2.

 


Hirdetmény

 

Tihany Község új településrendezési eszközeinek 2. módosítási csomagjára vonatkozó javított véleményezési dokumentációja  elkészült.  Véleményeltérések miatt a 314/2012. (XI.8) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 39. § (1) szerint államigazgatási egyeztetést kezdeményezek, melyre ezúton ezúton közzéteszem a javított dokumentációt és a kifogásokra adandó önkormányzati válaszokat.

Tihany, 2017. február 16.

Tósoki Imre polgármester sk


Ép. Hatósági eljárással kapcsolatos tájékoztatások:

Hatósági jogkör Tovább »
Építési engedélyezési eljárás Tovább »
Elektronikus ügyintézés

Tovább »


Településrendezési eszközök

Településszerkezeti terv Letöltés »
Tervlap Letöltés »
   
Helyi építési szabályzat (hatályos 2015. május 11.-től) Letöltés »
Szabályozási terv Tovább »

Tisztelt Lakosság!

Tihany község településrendezési eszközei (HÉSZ) 1. módosításai eljárása a Képviselő-testületi jóváhagyással befeleződött.  A Képviselő-testület a módosító rendeletet 10/2016.(VI.28)Ökt. számmal elfogadta, amelyet a  314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ezúton közzétesszük. 

Tósoki Imre polgármester


Településképvédelmi eljárások

Rendelet a településkép védelméről Letöltés »
Településképi bejelentési kérelem Letöltés »
Településképi véleményezési eljárás kérelem Letöltés »

 


Fejlesztési dokumentumok

Tisztelt Lakosság!

Tihany község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2016.(VI.27)Ökt. számú határozatával elfogadta a további fejlesztéseket megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, amelyet a  314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ezúton közzétesszük. 

Tósoki Imre polgármester

Településfejlesztési koncepció - Jövőkép, fejlesztési célok 116/2013.
(VI.25.) Letöltés »
Településfejlesztési koncepció - Kapcsolódó problématérkép     Letöltés »
Településfejlesztési koncepció - Előlap
    Letöltés »

 Településképi Arculati Kézikönyv

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS RENDELET
készítésének előzetes tájékoztatási szakaszához.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - törvényi kötelezettség teljesítése miatt - az Önkormányzat Képviselő-testülete településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet elkészítéséről határozott. A készülő dokumentumok előkészítési fázisában adat- és információgyűjtési céllal
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
hívunk össze 2017. május 12. péntek 15.00 órára
a tihanyi polgármesteri hivatal nagytermébe (Tihany, Kossuth u. 12.),
melyen tájékoztatást adunk a kézikönyvvel, és a rendelettel kapcsolatosan, kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2017. május 22-ig írásban papír alapon a hivatal címére vagy elektronikusan a foepitesz@tihany.hu címre eljuttatva.

Felhívás letöltése


Archívum