Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 Tovább információk letöltése


FELHÍVÁS! 

Tihany Község településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 19.) rendeletét magasabbszintű jogszabály változások, jogharmonizáció miatt kell módosítani, illetve azt újjá alakítani. A módosuló szövegrészeket a mellékletben jelöltük.

A módosítás célja és indokoltsága:

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörökben a döntést, az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat hatáskörébe telepítette. Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének korábbi határozata alapján a településkép-védelem érvényesítés eszközeinek döntését továbbra is a polgármester hozza meg.  A törvény szerinti hatásköri átruházásról Tkr.-ben külön kell rendelkezni.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a partnerségi egyeztetés - itt a jelen felhívással -  elektronikus úton folytathatjuk le.

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket az  elektronikus vagy a hivatal postai levélcímére várjuk.  A véleményezési határidő: 2021. november 21.

Csatolmány: 1. 2.

2021. 11. 05.

Tósoki Imre polgármester


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Visszhang Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodáskorú
gyermekek gondozása, nevelése az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelően vegyes korcsoportú óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz
motivációs levél
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Andrea nyújt, a +36 30 585 4228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a
címére történő megküldésével (8237 Tihany, Visszhang utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 36/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Molnár Andrea részére a visszhangovoda@tihany.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Tihany Község honlapja - 2021. október 15.

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére

a 2021/2022. tanév II. és a 2022/2023. tanév I. félévére

Pályázati kiírás letöltése


F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt közép és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2021-2022. évre szóló iskolalátogatási igazolást 2021. október 31.-ig juttassák el hivatalomhoz a kérelem nyomtatvánnyal (tihany.hu oldalról letölthető Települési Támogatás, vagy a hivatalban átvehető) illetve jövedelemigazolásokkal együtt. Az oktatási támogatás kifizetése utalás formájában történik, ezért kérjük, - akik még nem adták le, vagy változott, - adják meg bankszámlaszámukat. Aki nem rendelkezik bankszámlával és kézpénzben kívánja a támogatást felvenni, azt a nyomtatványon jelezze.

A kifizetés folyamatosan történik.

A tanévet, illetve félévet ismétlő diákoknak oktatási támogatás nem jár!

                                                                                                                             Tihany Község Önkormányzata


OTP ATM áthelyezés!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az önkormányzati hivatal épületében lévő OTP ATM áthelyezésre kerül az épület északi oldala felöli, utcai parkoló melletti közterületre.

Az áthelyezés műszaki munkái miatt

2021.10.08 – 10.12-ig (péntektől – keddig)

itt a régi és az új ATM működése nem lesz biztosított, készpénzfelvételre ez idő alatt nem lesz lehetőségük.
Az automata üzembe helyezését követően az esetleges hibabejelentéseket, valamint tájékoztatás kérését a 061/20/30/70/ körzetszámok valamelyikén a 3666000 telefonszámon keresztül kérjük bejelenteni.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Hivatal és az OTP

 


HIRDETMÉNY A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

 

HIRDETMÉNY A TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL 

HIRDETMÉNY szálláshely-minősítés intézményéről

 


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.

Ellátandó feladatok: Jegyző hatáskörébe tartozó egyes hatósági feladatok és egyes önkormányzati hatósági ügyek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Birtokvédelmi ügyek, környezetvédelmi, természetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi ügyek, rendezvénytartási és bejelentési ügyek, közterület-használati engedélyek, termőföld kifüggesztési ügyek, strandokkal kapcsolatos hatósági ügyek, állategészségügyi ügyek, növényvédelmi ügyek, közösségi együttélés szabályait megsértők ellen indult hatósági ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.20) Korm., rendelet 1. melléklet 14. szerinti felsőfokú végzettség

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         igazgatás-szervezői végzettség, jogász végzettség,

•         szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján)

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze Tünde jegyző nyújt, a 0687538030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/2275-8/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.tihany.hu, www.balatonudvari.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu, www.orvenyes.hu


Tájékoztatásul közöljük, hogy Tihany településen, Csokonai utcában, a Kiss utcában, a József Attila utcában, a Posta közben, és a Dózsa Gy utcában területén

2021. szeptember 29.-én
8:00 és 16:00 óra között

karbantartási munkálatok miatt, vízhiány és nyomáscsökkenés várható.


HIRDETMÉNY

A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján

 


 Visszhang Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelően vegyes korcsoportú óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz
motivációs levél
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Andrea nyújt, a +36305854228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Visszhang Óvoda címére történő megküldésével (8237 Tihany, Visszhang utca 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2021 , valamint a munkakör
megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Molnár Andrea részére a visszhangovoda@tihany.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Tihany Község honlapja - 2021. szeptember 7.


Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Lakók!

Településünkön egyidejűleg nagyon sok idegen tartózkodik, sajnos nem mindig üdülni, pihenni, kirándulni szándékozó turistaként és vendégként.
Az utóbbi napokban több olyan jelzést kaptunk, ami arra utal, hogy magánlaksértések, vagyon elleni bűncselekmények vagy azok kísérlete történt egyes ingatlanokon.

Kérem Önöket, hogy a problémák megelőzése érdekében tegyék meg a megfelelő biztonsági intézkedéseket (kapuk, ingatlanok, ablakok, ajtók lehetőség szerinti zárása stb.) és fokozottan figyeljenek vagyontárgyaikra, egymásra, a szomszédokra.

Egyúttal kérem, hogy amennyiben gyanús körülményeket észlelnek, úgy haladéktalanul hívják

 • Nyíri Károly körzeti megbízottat +36 30 749 7176 vagy
 • a rendőrséget a központi hívószámon: 112

                                                                                                                 Dr. Percze Tünde jegyző


Felhívás Eboltásra!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer - illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve, majd ezt követően 6 hónap múlva).
A védőoltás biztosítása érdekében kampányoltást szervezünk Tihanyban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben

2021. augusztus 31.-én (kedden) 15:30 - 17:00 óráig

Helye: Önkormányzati Hivatal előtti parkoló

Az oltáskor fizetendő összegek az alábbiak:
             - oltás díja + féreghajtó tabletta :         6.000 Ft/eb

Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta, továbbá ha nem rendelkezik egyedi azonosítóval (mikrochippel).

Kérjük, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!

Amennyiben a régi oltási könyvet nem tudja bemutatni, úgy az új oltási könyv ára: 600 Ft/db.                                        

Ebének háznál történő oltási igényét kérjük, az alábbi telefonszámon jelezze: 06/30/994-2690
Kérjük, szíveskedjenek az eb összeírási kötelezettségeiknek eleget téve kutyájának adatait az Önkormányzat felé nyilvántartásunk részére eljuttatni.

 

Tihany, 2021.augusztus 12.

                                                                 Köszönettel:                                                 

Dr. Percze Tünde
jegyző


FELHÍVÁS! 

 

Településrendezési eszközök módosításához Partnerségi Tájékoztatás!

 A  314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 29.§ szerint ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Tihany község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek szőlőhegyi területekre vonatkozó felülvizsgálatát kezdeményezte.

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti teljes eljárással kerülnek véleményezésre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

 • Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015.(IV.09.) számú határozata a településszerkezeti terv megállapításáról
 • Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést a Tihany város Önkormányzata Képviselő-testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól 4/2016. (IV.22.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Pr.) foglalt szabályok szerint folytatja le.

A településrendezési eszközök módosítási céljainak rövid ismertetése:

A település északi, középső és dél-keleti területein is találhatóak kertes mezőgazdasági területek, ezek beépítettsége és területhasználata igen változatos, valamint általánosságban elmondható, hogy a beépítésre szánt területekkel szoros kapcsolatban, vagy azokkal összenőve helyezkednek el.

A módosítás célja a Tihany község területén található kertes mezőgazdasági területeket érintő szabályozás felülvizsgálata, azoknak, a magasabb rendű tervekkel való megfelelésének biztosítása.... TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A CSATOLMÁNYBAN


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Csokonai utcában és környékén 2021. augusztus 5-én 8 és 16 óra között karbantartási munkálatok miatt, vízhiány és nyomáscsökkenés várható.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.

Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Aszófői, Balatonakali, Balatonudvari, valamint az Örvényesi kirendeltség munkájának koordinálása, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Közigazgatás- állam és jogtudomány,
 • jegyzői, aljegyzői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jegyzői, aljegyzői gyakorlat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • motivációs levél
 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, közigazgatási szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepció

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze Tünde nyújt, a 0687538030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1761-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tihany.hu, www.balatonudvari.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu - 2021. augusztus 3.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 3. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 4-5. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

             Dr. Percze Tünde
           jegyző


Tájékoztatom T. Ügyfeleinket, hogy 2021. július l-én

a KÖZTISZTVISELŐI NAP munkaszüneti nap,

így a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

tihanyi székhelyén és kirendeltségein

(Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari és Örvényes települések)

a hivatalok zárva tartanak.

A változás a tihanyi székhelyen a parkoltatással kapcsolatos ügyintézést nem érinti!

Dr. Percze Tünde jegyző


Figyelem – álláslehetőség!

Várjuk azon érettségivel rendelkező, elsősorban tihanyi vagy a bejárást megoldani tudó személy jelentkezését, aki szívesen dolgozna Tihany közigazgatási területén közterület-felügyelői munkakörben és ennek érdekében vállalja a most induló közterület-felügyelői szakképzésen való részvételt és a végzettség megszerzését. Az üres álláshely meghirdetve a www.kozigallas.gov.hu oldalon.

Jelentkezését várjuk: nagy.brigitta@tihany.hu címre, érdeklődni a 87-538-030/14-es melléken lehet.

Dr. Percze Tünde
jegyző

 


TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. június 22. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. június 23-24. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.


Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!

A Kormány döntése értelmében 2021. július 1-től  megszűnik az idegenforgalmi adó mentesség, tehát nem csupán bevallani, hanem ismételten be is kell szedni azt.

Kérem, hogy a kormányrendelet értelmében a mentesség előtt megszokott módon és rendben az adó beszedéséről és bevallásáról gondoskodni szíveskedjenek adóhatóságunk felé.

A félreértések elkerülése érdekében javaslom, hogy úgy a már megtörtént,  mint a jövőbeni  foglalások esetében az igénybevevőket  minderről tájékoztassák.

Dr. Percze Tünde
jegyző


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
GAZDASÁGI VEZETŐ

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal által érintett Önkormányzatok /Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes/ és az általuk fenntartott költségvetési szervek vonatkozásában. Az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése. A gazdasági szervezetbe tartozó pénzügyi ügyintézők tevékenységének irányítása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Főiskola, a 368/2011. (XII.31.) korm.rendelet 12.§-a szerinti képesítési előírásoknak történő megfelelés, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat, ASP szakrendszer felhasználói szintű ismerete - közigazgatási szakvizsga - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum hiteles másolata,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
  - nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
  - a 87/2019. (IV.23.) korm.r. 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
  - Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1171-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.
vagy
  - Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

 


PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (TKÖH) Jegyzője

pályázatot hirdet hivatalsegédi munkakör betöltésére.

A meghirdetett munkakör:    Mt. hatálya alá tartozó, határozatlan időtartamra szóló, teljes munkaidős foglalkoztatás, 3 havi próbaidő kikötésével.
A munkavégzés helye:         8230 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Ellátandó feladatok:              A hivatal épületének takarítása, postázási, helyi kézbesítési,  adminisztrációs, recepciós feladatok.
Munkaidő:                             Osztott: 6.30-8.30   és 14.00-20.00 óráig.
Illetmény és juttatások:         Bruttó 220 e. Ft/hó, 200.000 Ft/ év cafetéria.
Pályázati feltételek:              Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
Előny jelent:                         Tihanyi lakóhely,  számítógépes felhasználói szintű ismeret.
Benyújtandó:                        Részletes, fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata.
Betölthető:                            2021. június l.
Benyújtás határideje:           2021. május 17.
Módja:                                  Pályázatokat elektronikusan vagy személyesen, Nagy Brigitta munkaügyi ügyintézőhöz nagy.brigitta@tihany.hu


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Közterület felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/30. Közterület felügyelői feladatkör: a II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése, a közös együttélés szabályainak biztosítása és a szükséges intézkedések megtétele), az önkormányzati vagyon, a közrend és biztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület felügyelői feladatok ellátása

Pályázati kiírás letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti
iskolaépület tetőterében kialakított, megüresedett 5. számú lakás bérbeadás útján történő hasznosításáról

1.    A pályázati kiíró neve és pontos címe:
Tihany Község Önkormányzata
8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

2.    Pályázat célja:
Ingatlan bérbeadás útján való hasznosítása.

3.    Pályázat jellege:
Nyilvános.

4.    Pályázat tárgyát képező (összkomfortos) önkormányzati lakás alapterülete:   5. számú    lakás: 25,85 m2-es  garzon

5.    Bérleti díj:
      Havi bérleti díj mértéke
a)    szociális alapon történő bérbeadás esetén:      360,- Ft/m2
b)    szolgálati jelleggel történő bérbeadás esetén: 720,- Ft/m2
c)    költségelvű alapon történő bérbeadás esetén: 900 Ft/m2

6.    Bérbeadás időtartama:  2021. július l-től 2025. március 31-ig tartó időszak.

7.    Hasznosítás módja:
A lakások bérletére szociális, szolgálati illetve költségelvű alapon lehet pályázatot benyújtani.
A lakások bérbeadásakor - amennyiben a kérelmek száma meghaladja a bérbe adható lakások számát - elsődlegesen a szociális alapú igényeket kell kielégíteni, azt követően a szolgálati lakásra irányuló igényeket, legutolsó sorban pedig a költségelven benyújtott pályázatokat kell elbírálni, a lakásokat bérbe adni.

8.    Lakás megtekinthető: Előzetesen egyeztetett időpontban.

9.    Pályázat benyújtásának helye:
   Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága
   8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

10.    Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.   12.00

Pályázati kiirás letöltése
Pályázati adatlap letöltése 


Közterület-használati szabályok:

 

Megjelent a 176/2021.(IV.15.) kormányrendelet, mely a hárommillió-ötszázezredik védőoltás beadását követő napon lép hatályba, várhatóan az elkövetkező napokban.

A kormányrendelet értelmében a vendéglátó üzletek az üzlethez közvetlenül kapcsolódó közterületet vendéglátó terasz üzemeltetése céljából 2021. december 31-ig térítésmentesen használhatják.

A tavalyival azonos rendben szükséges azonban a közterület-használati kérelmeket – illetékmentes eljárásban - hivatalunk részére megküldeni (személyesen, ügyfélkapun keresztül vagy a dr.szabo.gabriella@tihany.hu címre.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a hivatkozott kormányrendelet a kirakott bútorok, napernyők stb. tekintetében a településképi véleményezés és az egyéb engedélyek megléte alól nem mentesíti az üzemeltetőt.

 


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása az Örvényes és Tihany közötti szakaszon

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Hazai Építőgép Társulás Zrt. kivitelezésében valósul meg a Balatoni Bringakör Örvényes és Tihany közötti szakaszának fejlesztése.

A projekt ismertetése:
A két település között a Balatoni Bringakör részét képező rossz állapotban lévő kerékpárúti szakaszokat elbontják, és 3,3 m széles kialakítással építik újjá 3,24 km hosszan.

A tihanyi szakaszon a 2 meglévő kerékpáros fahíd helyett vasbeton hidat építenek.

Érintett szakaszok:
-          Tihany, Lepkesor és Aszófő lakott terület határa közötti kerékpárúti szakasz
-          Aszófő vasúti átkelőhöz kapcsolódó kerékpárúti szakasz
-          Aszófő belterületének nyugati határától Örvényes felé a 71. sz. főút felhagyott szakaszáig tartó kerékpárút szakasz
-          71. sz. főút felhagyott szakasztól Örvényes, Malom utcáig tartó kerékpárút szakasz

A kivitelezés két ütemben valósul meg:

I. ütem: 2021. április közepe – 2021. június közepe
Tihany, Sajkodi bekötő utáni hídtól Aszófőig, Aszófő belterület határától Örvényes felé a 71. sz. főút felhagyott szakaszáig. Ebben az ütemben építik át a hidakat is.

II. ütem: 2021. szeptember eleje - 2021. november közepe
Tihany, Lepke sortól a Sajkodi bekötőútig, illetve a 71. sz. főút felhagyott szakasztól Örvényesen a Malom utcáig.

Az építés ideje alatt ideiglenes forgalomterelést vezetnek be. Az építési szakaszok mellett a kerékpáros forgalmat a 71. sz. főútra vezetik ki. A biztonságos kerékpározás érdekében a főúton a gépjárművek számára sebességkorlátozást vezetnek be

A forgalmirend-változásokról a beruházó NIF Zrt. folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezés folyamán kialakuló kellemetlenségekért!

 Türelmüket ezúton is köszönjük!

A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, javaslataikat kérjük, ezen tájékoztató megjelenésétől számított 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi elérhetőségek valamelyikére. A kérdések és az azokra adott válaszok összesítve kerülnek közzétételre az érintett önkormányzatok honlapján a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül.

Kapcsolat:
Hazai Építőgép Társulás Zrt.

Levelezési cím:
2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4 hrsz.

E-mail:
orvenyes@epitogep.com

Dátum: 2021.04.08.


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése alapján a lakossági hulladékszállítás

2021. április 12-vel kezdődö héttel kezdve:

 • Tihany ősközségben csütörtök helyett pénteken
 • Gödrös, Diós, Óvár részeken továbbra is hétfőn
 • Sajkod, Cserhegy részeken hétfő helyett kedden történik.

Településrendezési lakossági-partneri egyeztetési fórum!

Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek 10. módosítását az alábbi 4 területre vonatkozóan kezdeményezte.

image.png

A módosításra előkészített alátámasztó dokumentációt jelen felhívással együtt a honlapon közzétesszük. Amennyiben észrevételük, véleményük van a módosítási szándékokról, kérem jelezzék írásban a foepitesz@tihany.hu címre, vagy postacímen a hivatalba.

A vonatkozó 314/2012 (XI.8) Korm.rendelet 29/A. § (1) bekezdése szerint érdemi észrevételük, véleményük érvényesítésére lehetőségük van.

A véleményezésre nyitva álló időszak utolsó napja 2021. 04. 15.

A pandémia időre kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt személyes lakossági fórumot nem tartunk!

2021. 03. 30.

Tósoki Imre
polgármester

Csatományok:


Kedves Lakosság!

 

A Tihanyi Falugondnokság ( Major utca 65) területén 2021.április 1-től megszűnik a műanyag és papír hulladék gyűjtése .Csak az üveg gyűjtésére szolgáló konténerek maradnak fenn a lakosság részére.

Meghatározott időben lehet behozni az üveget.

Ennek időtartama :8-12 óráig lesz elérhető a lakosság részére. Hétfőtől -péntekig.

Valamint lehetőség van/lesz a használt sütőolaj leadására a lakosságnak. Szintén 8-12 óra között.

Egy 240 literes gyűjtőedény áll a rendelkezésre.

A használt sütőolajat pet palackokban (jól rátekert kupakkal) lehet bele tenni a gyűjtőedénybe.

Köszönettel
Borbélyné Dobos Adrienn
falugondnok


Tisztelt Lakosság és Partneri Egyeztető Szervek!

A településképi rendelet 2. mellékletében a helyi egyedi védelmű épületek közé a rév melletti korabeli körpresszó felvétele vált szükségessé. A módosítást a mellékleteknek megfelelően a Képviselő-testület kezdeményezte. A vonatkozó 314/2012 (XI.8) Korm.rendelet 29/A. § (1) bekezdése szerint érdemi észrevételük, véleményük érvényesítésére lehetőségük van. A partnerségi egyeztetésre a mellékleteket a mai napon közzétettük.

A véleményezésre nyitva álló időszak utolsó napja 2021. 04. 05.

A pandémia időre kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt lakossági fórumot nem tartunk! Kérem, hogy megindokolt érdemi véleményüket írásban a foepitesz@tihany.hu címre küldjék.

2021. 03. 17.

Tósoki Imre polgármester

csatományok:

 


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal közleménye:

 

A hivatal a mai naptól két hétig személyesen ügyfeleket - még megbeszélt időpont esetén - sem fogad. Ez vonatkozik a házasságkötés bejelentésére is. A már megbeszélt időpontok – közös egyeztetés után – későbbre halasztódnak.

A kapcsolattartásnak kizárólag elektronikus ( ügyfélkapus), telefonos módja lehetséges.

A hivatal bejárati ajtaja mellett elhelyezett postaláda kérelmek beadására használható, azt naponta ürítjük.

Egyes dolgozók otthoni munkavégzése miatt előfordulhat, hogy a hívott mellék nem válaszol, próbáljon más melléket is hívni az alábbi számon:

87/538-030

Az ügyfélkapun és az alábbi e-mail címeken  érkezett beadványok folyamatos fogadását, érkeztetését biztosítjuk:

onkormanyzat@tihany.hu        jegyzo@tihany.hu

Az esetleges kellemetlenségekért előre is elnézésüket kérjük, mindent megteszünk a nem halasztható, sürgős ügyek megfelelő intézése érdekében.

Dr. Percze Tünde jegyző

 


Tájékoztatás

Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó, VE-09/KTF/07970/2020. ügyiratszámon indult, VE-09/KTF/00098-42/2021. ügyiratszámon folytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás.

 


K Ö Z L E M É N Y

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál a Tihany Község Önkormányzata (székhely: 8237, Tihany, Kossuth Lajos u. 12) által meghatalmazott Vér Péter építész tervező (értesítési cím: 8200, Veszprém, Sigray u. 12.) által benyújtott Tihanyi Falugondnokság
új telephelye tárgyában készült előzetes vizsgálati dokumentáció és a mellékleteit képező kérelem alapján előzetes vizsgálati eljárás indult, melyről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgya: Tihany Község Önkormányzata által tervezett Falugondnokság létesítése új területen

 Közlemény letöltése


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodáskorúgyermekek gondozása, nevelése az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelőenvegyes korcsoportú óvodai csoportban.

Pályázati kiírás letöltése

 


FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOKRÓL

1./

A képviselő-testület 11/2021.(I.29.) számú határozatával értékesítésre meghirdeti a Tihany belterület 239 helyrajzi számú, Tihany, Csokonai utca 18. szám alatti, Népi lakóház elnevezésű, országos műemléki jegyzékben szereplő ingatlanát. Induló bruttó ár: 30.500.000 Ft
A részletes pályázati kiírás: ITT

2./

A képviselő-testület 8/2021.(I.29.) számú határozatával üzemeltetési célú bérbeadásra meghirdeti Tihany, 583 hrsz-ú,

hajóállomási strand üzemeltetését.

2021. március 15-től 2022. december 31-ig tartó időszakra.
Minimális bérleti díj: 7.000.000 Ft+ÁFA/jogviszony időtartama
A részletes pályázati kiírás: ITT

 


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
6 órás részmunkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Pályázati kiírás letöltése


Tájékoztató a 2021. évi iparűzési adóról

Tájékoztató a 2021. évi idegenforgalmi adóról

 


ANYAKÖNYVI ÜGYELETI ELÉRHETŐSÉGEK

 

2020. december 28. és 2020. december 31-e között Tihany Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvi ügyeleti telefonszámai

Aszófő, Balatonudvari, Örvényesi és Tihany települések esetében:
+ 36 30 749 7183
+ 36 30 984 1691

A telefonszámok a megadott napokon 8.00 – 16.00 óráig elérhetőek.

Dr. Percze Tünde
jegyző


Tisztelt Lakosság és Partneri Szervek!


A TKR két éves érvényesülése alatt a településképi kötelezés szabályainak kiegészítése vált szükségessé. A módosítást a mellékleteknek megfelelően a Képviselő-testület kezdeményezte.
A vonatkozó 314/2012 (XI.8) Korm.rendelet  29/A. § (1)  bekezdése szerint érdemi észrevételük, véleményük  érvényesítésére most lehetőségük van. A partnerségi egyeztetésre a mellékleteket a mai napon közzétettük. A véleményezésre nyitva álló időszak utolsó napja 

2021. január 10. 

A pandémia kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt lakossági fórumot nem tartunk! Kérem, hogy indokolt írásos érdemi véleményüket a foepitesz@tihany.hu címre küldjék. 

 

2020.12.18.
Tósoki Imre polgármester 

  
Csatolmányok: 

Hirdetmény
A VEMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VE-09/KTF/08169-4/2020. sz. 2020. november 24-i Hirdetménye szerint a Félsziget Resort Kft. kérelmére szálláshely fejlesztés tárgyában a Tihany belterület 1841/23 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan - a fejlesztő-tulajdonos kérelmére -  előzetes vizsgálati eljárás indult. A hirdetményt és az előzetes vizsgálati eljárás részleteit a csatolt közleményben olvashatják.
A dokumentáció elérési helye: a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által ezen a linken, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

Csatolmányok

 


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda

 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodáskorúgyermekek gondozása, nevelése az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelőenvegyes korcsoportú óvodai csoportban.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati kiírás letöltése


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejűközszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.

Ellátandó feladatok:
Tihanyi székhelyen a hatósági munka irányítása, Aszófői, Balatonakali, Balatonudvari, valamint az Örvényesi kirendeltség munkájának koordinálása.

Pályázati kiírás letöltése


FELHÍVÁS VÉLEMÉNYEZÉSRE

Tisztelt Lakosság!

Tihany Község Önkormányzata a településrendezési eszközei 8. jelű (Kenderföldek területe) módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességéről úgy határozott, hogy a módosítás várható környezeti hatásai miatt elkészítteti a környezeti értékelést a területre.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 8.§ (3) a) szerint az elkészült dokumentációt szakmai véleményezésre bocsátottuk.

Egyúttal a környezeti értékelést is tartalmazó egyeztetési dokumentációt közzé tesszük Önöknek is, az előírt 30 napos véleményezési határidővel.

Véleményeiket, észrevételeiket elküldhetik írásban a foepitesz@tihany.hu címre.

Tihany, 2020. 09. 28.

Tósoki Imre sk.
polgármester

Csatolmány: tervdokumentáció

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére a 2020/2021. tanév II. és a 2021/2022. tanév I. félévére.

A pályázati kiírás olvasható a Tihanyi honlapon: www.tihany.hu illetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Tihany Község Önkormányzata


F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt közép és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2020-2021. évre szóló iskolalátogatási igazolást 2020. október 31.-ig juttassák el hivatalomhoz a kérelem nyomtatvánnyal (tihany.hu oldalról letölthető Települési Támogatás, vagy a hivatalban átvehető) illetve jövedelemigazolásokkal együtt. Az oktatási támogatás kifizetése utalás formájában történik, ezért kérjük, - akik még nem adták le, vagy változott, - adják meg bankszámlaszámukat. Aki nem rendelkezik bankszámlával és kézpénzben kívánja a támogatást felvenni, azt a nyomtatványon jelezze.

A kifizetés folyamatosan történik.

A tanévet, illetve félévet ismétlő diákoknak oktatási támogatás nem jár!

                                                                                                                             Tihany Község Önkormányzata


Felhívás Eboltásra!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer - illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve, majd ezt követően 6 hónap múlva).
A védőoltás biztosítása érdekében kampányoltást szervezünk Tihanyban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben

2020. szeptember 16.-án (szerda) 15:30 - 17:00 óráig

Helye: Önkormányzati Hivatal előtti parkoló                             

Az oltáskor fizetendő összegek az alábbiak:
- oltás díja + féreghajtó tabletta: 6.000 Ft/eb


Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta, továbbá ha nem rendelkezik egyedi azonosítóval (mikrochippel).

Kérjük, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!

Amennyiben a régi oltási könyvet nem tudja bemutatni, úgy az új oltási könyv ára: 600 Ft/db.
Ebének háznál történő oltási igényét kérjük, az alábbi telefonszámon jelezze: 06/30/994-2690
Kérjük, szíveskedjenek az eb összeírási kötelezettségeiknek eleget téve kutyájának adatait az Önkormányzat felé nyilvántartásunk részére eljuttatni.

Tihany, 2020.szeptember 11.

                                                                 Köszönettel:

Dr. Percze Tünde
jegyző


KSH tájékoztatása mezőgazdasági összeírásról

Agrárcenzus, 2020

Tájékoztató letöltése 


K Ö Z L E M É NY

A 3/2020. (VIII.11.) számú jegyzői intézkedés 4./ a) pontja alapján

2020. augusztus 29-én és 2020. december 24-én

a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal tihanyi székhelyén és kirendeltségein
SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS, A HIVATAL ZÁRVA TART.
(Az érintett két napon a hivatal munkavállalói – munkáltatói rendelkezése alapján – szabadságon vannak)

Köszönjük megértésüket!

Dr. Percze Tünde jegyző


Visszhang Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Visszhang Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 Pályázatikiírás letöltése


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése alapján

2020. augusztus 21-én (pénteken) a hulladékszállítás rendje változatlan marad a településen.


H I R D E T M É N Y

Ezúton értesítjük T. Ügyfeleinket, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal   tihanyi székhelyén, valamint az aszófői, örvényesi, balatonudvari és balatonakali kirendeltségének épületeiben egyaránt 2020. augusztus 12-től                          

KÖTELEZŐ A SZÁJMASZK HASZNÁLATA!

A belépés előtt - a bejárati ajtó mellett elhelyezett - kézfertőtlenítő használata szintén KÖTELEZŐ.

Megértésüket köszönöm és kérem fenti szabályok betartását.

Vigyázzunk egymásra!

Tihany 2020. augusztus 11.

Dr. Percze Tünde
jegyző


TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020.augusztus 11. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 12-13 napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Pályázati kiírás letöltése

 


M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet 17.§-a értelmében közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás időpontja: 2020. július 23-án (csütörtök) 17.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Megjelenésére számítva, üdvözlettel:

Tihany, 2020. július 16.                      

Tósoki Imre
polgármester


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

Pályázati kiírás letöltése 


TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. 07. 13. – 14. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. 07. 15. – 16. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázati kiírás letöltése

 


H I R D E T M É N Y - Változás a parkolással kapcsolatos ügyintézésben

 

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a Congeria Kft. parkolási ügyfélszolgálatán  SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSRA - a hivatali ügyfélfogadással azonos rendben - az alábbiak szerint van lehetőségük:

Hétfő:                  8.00 - 16.00
Kedd:                   nincs
Szerda:               8.00 - 16.00
Csütörtök:            nincs
Péntek:               8.00 - 13.30

A megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy a tervezett ügyintézés – pld. bérletigénylés - kapcsán fentiekre szíveskedjenek tekintettel lenni.

A tihanyi lakcímmel nem rendelkezők részére az ügyfélfogadás-mentes napokon – esetleges reklamáció esetén – kizárólag az ehhez kapcsolódó nyomtatványt tudjuk biztosítani.

Megértésüket köszönjük!


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Balatonfüredi Járási Hivatal Kormányablakának ügyfélfogadási rendje 2020. július 6. napjától az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 8.00-18.00
Kedd:8:00-16:00
Szerda: 8.00-18.00
Csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-14:00 óráig

Tihany, 2020. július 6.

Dr. Percze Tünde sk.
jegyző


Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Tihany KÖzség Önkormányzat működtetésében levő gázcseretelep (Major utca 65, Falugondnokság) határozatlan időre szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Borbélyné Dobos Adrienn

 


Településrendezési lakossági-partneri egyeztetési fórum!

 

Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek 7.  jelű - 2 területre vonatkozó - módosítási dokumentációját ezúton közzéteszi.

A módosítás az alábbi részterületekre vonatkozik:

1.    Kenderföldek

2.    Deltában a Balatoni Bringakör nyomvonalán kis mértékű szélesítés

A módosító dokumentációt jelen felhívással együtt a honlapon közzétesszük. Amennyiben észrevételük, véleményük van a módosítási szándékokról, kérem jelezzék írásban. Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen, vagy postacímen a hivatalban.

 A személyes lakossági-partneri fórum megrendezése 2020. július 6-án 16.30-kor kerül sor a Hivatal nagytermében, ahol a módosítás dokumentációjának bemutatására és személyes észrevételek megtételére is lehetőség lesz.

Tihany, 2020. 06. 30.

Tósoki Imre polgármester

 Csatolmányok: 12

 


Horgászattal kapcsolatos előírások (Kivonat)

 

 

2020. július 1-től módosult a a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásainak jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(VII.04.) önkormányzati rendelet.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el az, aki a horgászat során a közterületek használatával kapcsolatban:

 1. a használati tárgyak, egyéb eszközök kihelyezésével a járdán és a közlekedésre kijelölt közterületen az úton történő közlekedést nehezíti vagy akadályozza,
 2. a partszakaszon árnyékolás céljából nem napernyőt vagy legfeljebb egy ponton rögzített sátras ernyőt, hanem sátrat vagy egyéb árnyékoló szerkezetet, tetőszerkezetet állít fel,
 3. tevékenysége során a keletkezett szemét, hulladék összegyűjtéséről, szeméttárolóba való helyezéséről, vagy ha ez nem lehetséges, akkor annak a tevékenység befejezését követő haladéktalan elszállításáról nem gondoskodik.

A rendelet alkalmazása szempontjából sátor: minden olyan felépítmény, amelynek teteje és legalább három oldala van vagy az oldalról elzárt területe az 50 %-ot meghaladja.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el az, aki

 1. a táblával jelölt, horgászatra tiltott helyeken horgászik,
 2. június l. és augusztus 31. között a szabadstrandok területén horgászik.

 Az esetleges jogkövetkezmények, a bírságolás elkerülése érdekében kérjük a horgászat szerelmeseit, hogy fentiekre a jövőben legyenek tekintettel, a szabályokat tartsák be.

Dr. Percze Tünde
jegyző


Hirdetmény

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. JÚLIUS 1-e (SZERDA) a Közszolgálati Tisztviselők Napja a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Tihany székhelyen, valamint az aszófői, balatonakali, balatonudvari és örvényesi kirendeltségeken is)

M U N K A S Z Ü N E T I   N A P.

2020. június 30-án (kedden) ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS, 10.00 órától közös hivatali szinten munkaértekezlet, ezért a hivatal ezen időponttól szintén zárva tart.

Kérjük Önöket, hogy a tervezett ügyintézés kapcsán fentiekre legyenek tekintettel.

Megértésüket és türelmüket köszönöm!

Dr. Percze Tünde
jegyző

 


FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE – ISMÉT VÁLTOZTAK A SZABÁLYOK

 Tovább ->


Kedves könyvtárlátogatók!

konyvtar1Május 11-től, hétfőtől, ha kicsit megváltozott formában is, de újra lehetséges könyvet kölcsönözni a tihanyi könyvtárból. Szeretettel várjuk azokat, akik a kölcsönzött könyveiket szeretnék visszahozni, vagy újat kölcsönözni. Ezeket a szolgáltatásokat a könyvtárossal telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban a könyvtár megszokott nyitva tartási idejében tudják igénybe venni.

A kért könyveket a megbeszélt időpontra előkészítjük, és kivisszük Önöknek a Civilek Háza bejáratához. Itt vesszük át a visszahozott könyveket is, amiket aztán 2 napig elkülönített helyen tárolunk. Kérjük, hogy a könyvek átadásánál-átvételénél tartsuk be az előírásokat: a maszk használatát és a megfelelő távolságtartást. Ezeket az előírásokat természetesen mi is betartjuk.

Az intézménybe továbbra sem lehet bejönni. A könyvtár továbbra is ZÁRVA tart, a vészhelyzetre való tekintettel nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani. Az egymás védelmében tett óvintézkedéseket betartva lehetőségeinkhez mérten továbbra is állunk rendelkezésükre.

Házi könyvtáraikból jó állapotú könyveket szívesen fogadunk.

Előzetes egyeztetés: 06 30 7497152, tihanykvt@gmail.com

Keressenek bizalommal, jó olvasást kívánunk!

Horváthné Tóth Ivett könyvtáros


drv20200505

 


TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a településen – a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján - 2020. április 13. napjától kezdődően a hulladékszállítás időpontja a következők szerint változik:

-         ősközség területén:          csütörtök helyett pénteken
-         Gödrös, Diós, Óvár részeken: továbbra is hétfőn
-         Sajkod, Cserhegy területén: hétfő helyett kedden

A húsvéti ünnepek alatt a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

Tihany, 2020. április 6.

Dr. Percze Tünde sk.
jegyző


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Balatonudvari község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladataival kapcsolatos teendők, önkormányzatot megillető állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési, zárszámadási, előirányzat-módosítási rendelet tervezetek előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításában. Elektronikus adatbázisok kezelése, áfa-bevallások, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.

Pályázati leírás letöltése

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

Tihany, 574 hrsz.-ú Tihanyi Hajókikötő - Bazársor főépületében található

      a.) bicikli kölcsönző: 7,58 m2,
      b.) bicikli tároló:      15,39 m2,

bérletére.

-           A bérlet időtartama határozott idejű: 5 év

 Pályázati felhívás letöltése


F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy az oktatási támogatás igényléséhez a 2019/2020. II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást 2020. március 31.-ig juttassák el hivatalomhoz. Kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető illetve elérhető a tihany.hu önkormányzati rendeletek, nyomtatvány letöltés helyen. A kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét.

A támogatás csak aktív, és csak 25. életévét be nem töltött tanulóknak jár!

A 25 év feletti nappali tagozatos tanuló Települési támogatás iránti kérelmet nyújthat be, Szociális Bizottság felé.

dr. Percze Tünde sk.
jegyző


Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy

a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Pályázati felhívás letöltése


Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek 6. jelű módosításának aktuális eljárási folyamatában az alábbi területekre hírdetett lakossági, partneri egyeztetés lezajlott: 

1.     Teljes eljárás keretében történő módosítások

 • HÉSZ 69.§ előírásainak felülvizsgálata a lakórendeltetés vonatkozásában;
 • 0139/2 hrsz (sajkodi strand) bejárati pénztár és vizes blokk épület építési lehetősége;
 • Tihany, Rév u. 1868/3 és /4 hrsz-ú utak torkolati csomópontjában szabályozási szélesség növelése, a Tihany, Rév u. közlekedésbiztonsági fejlesztés c. pályázat úttervezési szükségletei miatt;
 • Akasztó-dombi parkoló bővítése a Rév irányába;
 • Batthyány utcában a 185 hrsz-ú út ingatlan szabályozási vonal korrekciója, a 191 hrsz-ú telek előtt.

2.     Tárgyalásos eljárás keretében történő módosítás

 • Balatoni Bringakörút (a tihanyi 71 sz. fkl út mentén) korszerűsítés és nyomvonalszélesítés miatt szabályozási vonal korrekciója.

A módosító dokumentációkra észrevétel nem érkezett, a Képviselő-testület az eljárást lezárta, a dokumentációt és a dötést  csatoltan közzétesszük.

Dokumentum letöltése


AC toborzás jegyzői levél

 

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti (409 hrsz.) iskolaépület tetőterében kialakított lakások bérbeadás útján történő hasznosításáról

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelete 21.§ (1) bekezdésében, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(01.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) értelmében Tihany Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A Képviselő-testület a 2020. január 16. napján megtartott ülésén a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti iskola tetőterében álló önkormányzati bérlakások hasznosítása ügyében meghozta a 3/2020.(01.16.) határozatát. A határozat szerint a Képviselő-testület a Tihany Község Önkormányzata tulajdonát képező Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti, 9 darab önkormányzati bérlakást - elsődlegesen szociális alapon történő - bérbeadás útján hasznosítja.

 Pályázati felhívás letöltése

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti

iskolaépület tetőterében kialakított, megüresedett 5. számú lakás bérbeadás útján történő
hasznosításáról

 

1.      A pályázati kiíró neve és pontos címe:

Tihany Község Önkormányzata

8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

2.      Pályázat célja:

Ingatlan bérbeadás útján való hasznosítása.

3.      Pályázat jellege:

Nyilvános.

4.      Pályázat tárgyát képező (összkomfortos) önkormányzati lakás alapterülete:   5. számú    lakás: 25,85 m2-es garzon

5.      Bérleti díj:

      Havi bérleti díj mértéke

a)szociális alapon történő bérbeadás esetén:      360,- Ft/m2

b)                      szolgálati jelleggel történő bérbeadás esetén: 720,- Ft/m2

c)költségelvű alapon történő bérbeadás esetén: 900 Ft/m2

 

6.      Bérbeadás időtartama: 2021. július l-től 2025. március 31-ig tartó időszak.

7.      Hasznosítás módja:

A lakások bérletére szociális, szolgálati illetve költségelvű alapon lehet pályázatot benyújtani.

A lakások bérbeadásakor - amennyiben a kérelmek száma meghaladja a bérbe adható lakások számát - elsődlegesen a szociális alapú igényeket kell kielégíteni, azt követően a szolgálati lakásra irányuló igényeket, legutolsó sorban pedig a költségelven benyújtott pályázatokat kell elbírálni, a lakásokat bérbe adni.

8.      Lakás megtekinthető: Előzetesen egyeztetett időpontban.

9.      Pályázat benyújtásának helye:

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága

8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

10.  Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.   12.00

a